Detlev  Blanke

Interlinguistische Beiträge

 Zum Wesen und zur Funktioninternationaler Plansprachen

Herausgegeben von Sabine Fiedler

Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2006.  405 S.  

ISBN 3-631-55024-3 · br. € 56.50* / US-$ 62.95 / £ 37.–

Interlinvistikaj kontribuoj

Pri la karaktero kaj la funkcio de internaciaj planlingvoj.

La volumon editoris Sabine Fiedler

国际语学文集

-国际计划语言的特点和功能

 

Informoj pri la libro

 

La libro aperas okaze de la 65-jariĝo de Detlev Blanke kaj kunigas 14 studojn de li, kiuj antaŭe aperis en profesiaj lingvistikaj revuoj aŭ libroj. La tekstojn la aŭtoro prilaboris kaj aktualigis. Ĉiuj tekstoj estas en la germana. En aparta enkonduko la editoro resumas la sciencajn meritojn de Detlev Blanke. Sekvas kelkaj informoj de la aŭtoro pri la deveno kaj prilaboro de la ĉapitroj.

La unuopajn ĉapitrojn antaŭas preciza enhavtabelo, kiu faciligas la orientiĝon. La suba enhavtabelo nur estas resuma (Ni aldonis la esperantan tradukon). La unuopaj ĉapitroj estas riĉe fundamentitaj per literaturindikoj, citaĵoj kaj abundaj notoj. La bibliografio sur entute 51 paĝoj (ĉ. 800 titoloj) estas rigardebla moderna bibliografio de interlingvistiko kaj esperantologio (kun aparta subĉapitro pri Esperanto-vortaroj por germanlingvuloj). En la libro krome troveblas listo de la publicaĵoj de Blanke 2002-2005 kaj detalaj nomindekso kaj temindekso.

 

本书收录了Detlev Blanke14发表于语言学刊物的论文,收入本书时作者对它们做了一定的修改。书末所附的51页的参考文献可视为国际语学和世界语学研究领域的最新文献目录。本书是Detlev Blanke继《国际计划语言》(1985)一书后的又一力作,值得对此领域感兴趣的人仔细研读。以下为详细目录。

 

 

 

Zum Geleit (Enkonduko de la editoro) 编者的话

        11

 

Vorbemerkungen des Autors (Antaŭrimarkoj de la aŭtoro) 作者前言

            15

 

 

 

I

Interlinguistik und Plansprachen (Interlingvistiko kaj planlingvoj) 国际语学和计划语言

            17

 

 

 

1

Zum Gegenstand der Interlinguistik (Pri la objekto de interlingvistiko) 国际语学的研究对象

            19

1.1

Zum Terminus ‚Interlinguistik’ (Pri la termino ‚interlingvistiko’) 术语 “国际语学”

            20

1.2

Über den Gegenstand der Interlinguistik (Pri la objekto de interlingvistiko) 国际语学的研究对象

            21

1.3

Plansprachen (Planlingvoj) 计划语言

            31

1.4

Interlinguistik und Esperantologie (Interlingvistiko kaj esperantologio) 国际语学和世界语学

            33

 

 

 

2

Die alten Sprachen und das Problem einer Welthilfssprache (Pri la antikvaj lingvoj kaj la problemo de monda helplingvo) 古代语言和世界辅助语问题

            35

2.1

Latein als internationale Sprache (Latino kiel internacia lingvo) 拉丁语作为国际语

            35

2.2

Andere alte Sprachen als Mittel der Kommunikation (Aliaj antikvaj lingvoj kiel komunikiloj)

作为交际工具的其它古代语言

            40

2.3

Modernisierung und Vereinfachung alter Sprachen (Modernigo kaj simpligo de antikvaj lingvoj)

古代语言的现代化和简化

            40

2.4

Latinide Plansprachen (Latindevenaj planlingvoj) 

源于拉丁语的计划语言

            42

2.5

Lateinische Elemente in der Lexik des Esperanto (Latinaj elementoj en la leksiko de Esperanto)

世界语词汇中的拉丁语成分

            45

 

 

 

3

Vom Entwurf zur Sprache (De projekto al lingvo)

从方案到语言

            49

3.1

Zum Sinn der Plansprachenforschung (Pri la signifo de esploroj pri planlingvoj) 计划语言研究的意义

            50

3.2

Motive für die Schaffung von internationalen Plansprachen (Motivoj por krei internaciajn planlinvojn)

创造国际计划语言的动机

            54

3.3

Sprachprojekt oder Sprache? (Lingvo-projekto aŭ lingvo?) 语言方案还是语言?

            62

3.4

Plansprachen heute (Planlingvoj nuntempe)

计划语言现状

            73

3.5

Gründe für den relativen Erfolg des Esperanto (Kaŭzoj de la relativa sukceso de Esperanto)

世界语得到相对成功的原因

            88

 

 

 

4

Interlinguistik und Esperantologie: Wege zur Fachliteratur (Interlingvistiko kaj Esperantologio: Vojoj al la faka literaturo)

国际语学和世界语学:通向专业文献之路

            99

4.1

Interlinguistik, Plansprachen, Esperantologie (Interlingvistiko, planlingvoj, esperantologio)

国际语学,计划语言和世界语学

          102

4.2

Monographien, Sammelbände und Konferenzakten (Monografioj, antologioj kaj konferencaktoj)

专著、文集和会议文集

          106

4.3

Hochschulschriften und Hochschullehrbücher (Altlernejaj disertacioj kaj instrulibroj)

高校学位论文和教科书

          109

4.4

Periodika zur Interlinguistik und Esperantologie (Periodaĵoj pri interlingvistiko kaj esperantologio)

国际语学和世界语学刊物

          110

4.5

Bibliographien (Bibliografioj) 书目

          113

4.6

Plansprachliche Bibliotheken und Archive (Planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj) 计划语言图书馆和档案馆

          124

4.7

Interlinguistik in elektronischen Medien (Interlingvistiko en elektronikaj komunikaj medioj)

国际语学和电子媒体

          127

4.8

Registrierung von Interlinguisten und Esperantologen (Registro de interlingvistoj kaj esperantologoj)

国际语学家和世界语学学者名录

          129

 

 

 

II

Wissenschaftshistorische Aspekte der Interlinguistik (Scienchistoriaj aspektoj de interlingvistiko)

国际语学的科学史研究

       131

 

 

 

5

Wilhelm Ostwald, Ido und die Interlinguistik (Wilhelm Ostwald, Ido kaj interlingvistiko)

威廉·奥斯瓦尔德,Ido和国际语学

       133

5.1

Ido

       134

5.2

Ostwalds interlinguistisches Denken und Handeln (La interlingvistikaj konceptoj kaj agadoj de Ostwald)

奥斯瓦尔德的国际语学思想和活动

       143

5.3

Kritische Würdigung der Auffassungen und Bemühungen Ostwalds (Kritika aprezado de la interlingvistikaj konceptoj kaj klopodoj de Ostwald)

奥斯瓦尔德国际语学思想评述

       160

 

 

 

6

Zur Plansprache Esperanto und zur Esperantologie im Werk von Eugen Wüster (Pri la planlingvo Esperanto kaj esperantologio en la verkaro de Eugen Wüster)

尤金·维斯特著作中的世界语和世界语学

       163

6.1

Plansprachen an der Wiege der Terminologiewissenschaft (Planlingvoj ĉe la lulilo de la terminologio-scienco)

术语学摇篮边的计划语言

       164

6.2

Die Termini ‚Plansprache’ und ‚Esperantologie’ (La terminoj ‚planlingvo’ kaj ‚esperantologio’)

术语“计划语言”和“世界语学”

       166

6.3

Der Esperantologe (La esperantologo) 世界语学

       168

6.4

Das Enzyklopädische Wörterbuch Esperanto-Deutsch (EV) (La Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana)

世界语-德语百科词典

       172

 

 

 

7

Ernst Beermann – seine interlinguistischen Ansichten und neulateinischen Plansprachenprojekte (Ernst Beermann – liaj interlingvistikaj konceptoj  kaj novlatinaj planlingvaj projektoj)

恩斯特·比尔曼的国际语学思想和新拉丁语方案

       177

7.1

Über Leben und Werk von Ernst Beermann (Pri la vivo kaj verko de Ernst Beermann) 恩斯特·比尔曼生平

       178

7.2

Ernst Beermanns Veröffentlichungen zur Frage einer Weltsprache (La publicaĵoj de Ernst Beermann pri la problemo de mondlingvo)

恩斯特·比尔曼关于世界语言问题的著述

       181

7.3

Ernst Beermanns interlinguistische Prinzipien (La interlingvistikaj principoj de Ernst Beermann)

恩斯特·比尔曼的国际语学原则

       187

7.4

Novilatiin und Novilatin (Novilatiin kaj Novilatin)

       193

7.5

Texte in Novilatiin und Novilatin im Vergleich zu einige Ethnosprachen und Plansprachen (Tekstoj en Novilatiin kaj Novilatin, kompare al kelkaj etnaj lingvoj kaj planlingvoj) NovilatiinNovilatin 文样和比较

       197

 

 

 

III

Lexikologie und Lexikographie von Plansprachen (Leksikologio kaj leksikografio de planlingvoj)

计划语言的词汇学和词典编撰学

        199

 

 

 

8

Zur Morphologie von Volapük, Esperanto und Interlingua – ein Vergleich (Pri la morfologio de Volapuko, Esperanto kaj Interlingua – komparo) Volapük, Esperanto Interlingua的形态学比较

       201

8.1

Volapük, Esperanto, Interlingua (Volapuko, Esperanto, Interlingua)

       201

8.2

Herkunft der Morpheme (Deveno de la morfemoj)

形素的来源

       203

8.3

Wortbildung (Vorfarado) 构词

       205

8.4

Grammatische Kategorien und Paradigmen (Gramatikaj kategorioj kaj paradigmoj) 语法范畴和模式

       213

8.5

Linguistische Bedeutung (Lingvistika signifo)

语言学意义

       217

8.6

Texte (Tekstoj) 语篇

       218

 

 

 

9

Wortschatzbesonderheiten in Plansprachen – unter spezieller Berücksichtigung des Esperanto (Leksikaj specifaĵoj en planlingvoj – kun aparta konsidero de Esperanto) 计划语言的词汇学特点

       221

9.1

Einige Plansprachentypen (Kelkaj planlingvaj tipoj)

计划语言的几种类型

       221

9.2

Das Esperanto (Esperanto) 世界语

       223

9.3

Einige Einflüsse auf die lexikalische Entwicklung (Kelkaj influoj al la evoluo de la leksiko)

某些影响词汇发展的因素

       236

 

 

 

10

Plansprachen als Fachsprachen – unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto(Planlingvoj kiel faklingvoj – kun aparta konsidero de Esperanto)

计划语言和专业语言

       239

10.1

Plansprachen – Sprachplanung – Fachsprachen (Planlingvoj – lingvo-planado –faklingvoj)

计划语言-语言规划和专业语言

       239

10.2

Fachsprachliche Verwendung einiger Plansprachen (Faklingva apliko de kelkaj planlingvoj)

几种计划语言的专业应用

       240

10.3

Esperanto

       241

10.4

Plansprachliche Impulse für die Terminologiewissen-schaft (Planlingvaj impulsoj por la terminologio-scienco) 计划语言对术语学的激励

       247

 

 

 

11

Zweisprachige Lexikographie mit Esperanto – unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen (Dulingva leksikografio kun Esperanto – kun aparta konsidero de la germana lingvo) 双语词典编撰学

       249

11.1

Lexikographie und Esperanto (Leksikografio kaj Esperanto) 词典编撰和世界语

       250

 

11.2

 

Wörterbücher für Esperanto – Übersicht (Vortaroj por Esperanto – superrigardo) 世界语词典概览

      

       252

11.3

Wörterbücher Esperanto-Deutsch (Vortaroj Esperanto-Germana) 世界语-德语词典

       260

11.4

Wörterbücher Deutsch-Esperanto (Vortaroj Germana-Esperanto) 德语世界语词典

       271

11.5

Einbändige Wörterbücher Esperanto-Deutsch / Deutsch-Esperanto (Unuvolumaj vortaroj Esperanto-Germana/Germana-Esperanto) 单卷本世德词典

       276

11.6

Das Bildwörterbuch (La Bildvortaro) 图解词典

       276

11.7

Wortlisten in Lehrwerken (Vortlistoj en lernolibroj)

教科书中的词表

       277

11.8

Esperanto-Fachwörterbücher mit Deutsch (Esperantaj fakvortaroj kun la germana) 世德专业词典

       277

11.9

Abschlussbemerkungen (Finaj rimerkoj) 结语

       286

 

 

 

IV

Translationswissenschaftliche Aspekte von Plansprachen (Translatsciencaj aspektoj de planlingvoj) 计划语言的翻译学特征

       287

 

 

 

12

Translation bei Plansprachen – am Beispiel des Esperanto(Translatado ĉe planlingvoj – ĉe la ekzemplo de Esperanto) 计划语言中的翻译

       289

12.1

Einführung (Enkonduko) 引言

       289

12.2

Einige Besonderheiten des Esperanto in Bezug auf Translation (Kelkaj specifaĵoj de Esperanto lige al translatado) 世界语翻译中的一些特点

       291

12.3

Übersetzungen (Tradukado) 笔译

       294

12.4

Dolmetschen in/aus Esperanto (Interpretado en/el Esperanto[n]) 口译

       298

12.5

Ausblick (Perspektivo) 前景

       298

 

 

 

13

Zu einigen Funktionen von Übersetzungen im Esperanto (Pri kelkaj funkcioj de tradukoj en Esperanto) 翻译在世界语中的作用

       299

13.1

Nichtvermittelte internationale Kommunikation (Senpera internacia komunikado) 直接国际交流

       299

13.2

Einige Funktionen von Übersetzungen bei Esperanto (Kelkaj funkcioj de tradukoj ĉe Esperanto)

翻译在世界语中的作用

       301

13.3

Esperanto-Übersetzungen aus welchen Sprachen? Einige quantitative Angaben (Esperanto-tradukoj el kiuj lingvoj? Kelkaj kvantaj indikoj)

世界语翻译的来源语言

       310

 

 

 

14

Zamenhof als Übersetzer (Zamenhof kiel tradukisto)

作为译者的柴门霍夫

       315

14.1

Einleitung (Enkonduko) 引言

       315

14.2

Die Anfänge: „Pra-Esperanto“ (1881-82) (La komencoj:“Pra-Esperanto“ [1881-82]) 早期

       317

14.3

Vom „Patronia“ bis „La batalo de l’vivo“ von Ch. Dickens (1891) (De „Patronia“ al „La batalo de l’ vivo“ de Ch. Dickens [1891])

        317

14.4

Die Dramen (La dramoj) 戏剧

       319

14.5

Die Prosastücke (La prozaĵoj) 散文

      323

14.6

Die Sprichwörtersammlung (La Proverbaro) 谚语集

      324

14.7

„La Malnova Testamento“ (1907-1917) 旧约

      325

14.8

Zur Bedeutung der Übersetzungen Zamenhofs für die Entwicklung des Esperanto (La signifo de la tradukoj de Zamenhof por la evoluo de Esperanto)

 柴氏翻译对于是基于发展的意义

      329

14.9

Abschließende Bemerkungen (Finaj rimarkoj) 结语

      330

 

 

 

 

Veröffentlichungen von Detlev Blanke 2001-2005 (Publicaĵoj de Detlev Blanke 2001-2005)

 Detlev Blanke 2001-2005 著述目录

      331

 

 

 

 

Literaturverzeichnis (Bibliografio de la uzita literaturo) 参考文献

      339

 

 

 

 

Sachindex (Temindekso) 主题索引

      391

 

Personenindex (Personindekso) 人名索引

      399